Verkoopsvoorwaarden

• Art. 1 ALGEMEEN: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die New Floor Creation, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Vismarkt 2 met KBO nr. 0719.413.069; aanbiedt aan zijn klanten. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar, erkent iedere klant expliciet kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en er zich aan te houden. Algemene voorwaarden uitgaande van de klant van New Floor Creation zijn hem geenszins tegenstelbaar en houden geenszins enige afwijzing in van onderstaande voorwaarden, behoudens afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst getekend door beide partijen.

• Art. 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST: Al de aanbiedingen van New Floor Creation, mede inbegrepen de prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend. De Overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst door de klant van de door New Floor Creation voor akkoord geretourneerde prijsofferte. Voor deze uitdrukkelijke bevestiging kan het aanbod steeds vormvrij worden herroepen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de klant.

• Art. 3 REGELS VAN DE KUNST: De werken zullen worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de technische en esthetische criteria. New Floor Creation is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

• Art. 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD: De goederen worden op de werf geleverd, indien anders dient de klant dit schriftelijk mede te delen. De geleverde goederen blijven eigendom van New Floor Creation tot de volledige betaling inclusief kosten en intresten verkregen zijn. De klant verzaakt aan zijn recht van natrekking. Vanaf de levering op de werf staat de klant in voor schade aan en vervreemding van de goederen van het materiaal van New Floor Creation dat zich op de werf bevindt. De klant verbindt zich ertoe de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te inspecteren. Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de klant uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.

• Art. 5 TERMIJNEN: De termijnen vermeld in de Overeenkomst houden slechts een middelenverbintenis in, in hoofde van New Floor Creation Vertraging in een termijn geeft geen recht op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de Overeenkomst door de klant.

• Art. 6 BETALING FACTUREN: Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, vermeld in de Overeenkomst, dient de klant een voorschot te betalen van 40% van het factuurbedrag van zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen. De tweede schijf van betaling ten bedrage van 40% van de totaalfactuur dient te gebeuren op moment van aanvang van de werken. De derde en laatste schijf ten bedrage van 20%, plus de eventuele meerwerken, dient te gebeuren na beëindiging van de werken. De facturen van New Floor Creation zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur of bij het ontbreken van een De facturen van New Floor Creation zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur of bij het ontbreken van een vervaldatum uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur wordt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval is eveneens een verwijlintrest van 1 % per maand van rechtswege verschuldigd vanaf de factuurdatum, dit zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning. Iedere begonnen maand telt als volledige maand. Daarenboven is in de hiervoor vermelde gevallen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de gecontracteerde prijs, excl. BTW, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van New Floor Creation op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Bij niet betaling behoudt New Floor Creation zich het recht voor om verdere leveringen/diensten/prestaties of bestellingen op te schorten tot aan volledige betaling van de bedragen vermeld in dit artikel. Tevens behoudt hij zich het recht voor om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

• Art. 7 MEERWERKEN: Meerwerken worden in regie en in overeenkomst met de klant uitgevoerd. Hierbij worden ook verplaatsingen in rekening gebracht. Een meerprijs wordt aangerekend wanneer er extra moeilijkheden of hindernissen zijn, die niet te wijten zijn aan New Floor Creation evenals wanneer de klant in de prijsaanvraag een afwijkende omschrijving geeft van de werkelijkheid of de werkelijkheid afwijkt van de omschrijving in de overeenkomst tussen New Floor Creation en de klant. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de klant.

• Art. 8 ONDERAANNEMING: New Floor Creation behoudt zich het recht voor de overeengekomen prestaties door derden te laten uitvoeren.

• Art. 9 STOPZETTING WERKEN: Wanneer New Floor Creation ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, ongevallen en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert de Overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist door de klant. New Floor Creation behoudt zich het recht voor de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, wco alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.  De annulering van een door de klant geplaatste opdracht/bestelling is mogelijk zolang New Floor Creation zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500,00 EUR, onverminderd het recht van New Floor Creation op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

• Art. 10 STERKMAKING: Iedere natuurlijke persoon of vennootschap die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig art. 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, voor zover de derde in gebreke zou blijven de factuur te betalen binnen de contractuele voorziene termijn.

• Art. 11 KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID: Klachten aangaande de factuur zijn slechts ontvankelijk mits nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben en voor zover ze aan New Floor Creation schriftelijk en per aangetekende zending gemeld worden binnen de zeven werkdagen na factuurdatum. De bewijslast van de tijdigheid ligt bij de klant. Geen enkele klacht, zelfs indien gerechtvaardigd, laat de klant toe de betaling uit te stellen of de betalingsvoorwaarden te wijzigen. Indien geen protest van de factuur plaatsvindt binnen voormelde datum, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant. Klachten in verband met de uitvoering van de werken dienen binnen de 5 werkdagen, na beëindiging van de werken, per aangetekend schrijven New Floor Creation te bereiken. Zonder deze verdere verwittiging, worden werken onherroepelijk geacht aanvaard te zijn, dit evenzeer wanneer andere materialen of constructies op, tegen, voor of langs uitgevoerde werken worden aangebracht. De aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken en alle gebreken die door een vakman en na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden. De aanvaarding dekt ook de verborgen gebreken, die de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang brengen. De klant vrijwaart New Floor Creation tegen alle aanspraken van derden omtrent schade, al dan niet rechtstreeks veroorzaakt door de geleverde goederen of werkzaamheden die worden uitgevoerd door New Floor Creation of diens aangestelden, zowel de contractuele als de buitencontractuele aanspraken. Alle vorderingen tegen New Floor Creation vervallen na twee jaar vanaf de beëindiging van de werken. Dit tenzij de artikelen 1792 en 2270 B.W. van toepassing zijn. De tienjarige termijn waarnaar verwezen in die artikelen loopt vanaf de aanvaarding van de overeenkomst/offerte. Bij schade is New Floor Creation slechts aansprakelijk voor het deel in de fout(en) dat tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van New Floor Creation wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid van New Floor Creation met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van New Floor Creation Alleszins is de aansprakelijkheid van New Floor Creation beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden uitbetaald.

• Art. 12 ONMOGELIJKHEID OM DE WERKEN UIT TE VOEREN OP GEPLAND TIJDSTIP: De klant verbindt zich ertoe dat op het moment dat de werken dienen uitgevoerd te worden, er parkeergelegenheid en toegang tot het pand wordt voorzien. Zoniet, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan New Floor Creation tbv € 250,00/ geplande dag. De klant verbindt zich tevens ertoe, indien de geplande werken op de afgesproken datum niet kunnen doorgaan door een derde, een schadevergoeding te betalen tbv € 250,00/geplande dag.

• Art. 13 NIETIGHEID: De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan die onverminderd van kracht zullen blijven. Een afstand van een recht of aanspraak uit deze Algemene Voorwaarden kan enkel geschieden mits deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

• Art. 14 TOEPASSELIJK RECHT: Op alle offertes en Overeenkomsten van New Floor Creation is Belgisch recht van toepassing. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat mocht ontstaan betreffende de totstandkoming, uitlegging, uitvoering van een Overeenkomst. Partijen zullen echter, vóór het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter, de zaak pogen in der minne te regelen.

Sitemap
Voorwaarden


Vismarkt 2
3980 Tessenderlo

Privacy & Cookie Policy

Verkoopsvoorwaarden

BE0719413069

© 2021 New Floor Creation